โครงการ SINGHA R-Intern

วันพุธที่13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561  สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ(MICE) ได้รับหมอบหมายหน้าที่ให้เป็น STAFF ช่วยทีมงานบริษัทสิงห์คอเปอร์เรชั่นในการทำ campus โครงการ SINGHA R-Intern ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นักศึกษาที่เข้าร่วมมีทั้งหมด 4 วิทยาลัย โครงการนี้ให้ความสนุกสนาน ให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะการคิดการใช้ชีวิต

ขอขอบคุณบริษัทสิงห์คอเปอร์เรชั่น ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำ campus โครงการ SINGHA R-lntern