news

July 19, 2018

จัดกิจกรรม วันเด็ก ประจำปี 2561

สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ(MICE) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรม วันเด็ก ประจำปี 2561  ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ มณฑลทหารบกี่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภายในงาน สาขาไมซ์ได้จัดกิจกรรมโดยแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ 1. MICE นักคิด 2.MICE นักอ่าน […]
July 19, 2018

Young MICE Professional Camp 2018

นักศึกษาสาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ(ไมซ์) เข้าร่วมการอบรม Young MICE Professional Camp 2018 เมื่อวันที่ 26 – 28 มกราคม พ.ศ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่สายอาชีพไมซ์ สร้างความรู้ความเข้าใจอาชีพในอุตสาหกรรมไมซ์โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 1. คุณน้ำทิพย์ […]
July 19, 2018

การอบรมอบรม Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E)

นักศึกษาสาขาการจัดประชุมและนิทรรศการร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ภายใต้การอบรม Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งช่วยให้นักศึกษาเข้าใจการทำงานของบุคลากร การใชอุปกรณ์ เทคโนโลยี ความปลอดภัยและรายละเอียดอื่นๆของศูนย์ประชุมได้เป็นอย่างดี